KTP logo

Lični podaci koje KTP Store obrađuje i svrha obrade

KTP Store prikuplja i obrađuje lične podatke u svrhu realizacije kupovine preko sajta sa kupcima.

Kada je u pitanju ONLINE kupovina KTP Store prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke kupaca:

ime i prezime,
adresa prebivališta,
adresa e-pošte (e-mail),
broj telefona.
U preostalim slučajevima, KTP Store prikuplja i obrađuje:

ime i prezime,
adresa e-pošte (e-mail),
drugi potrebni podaci, a koji ne spadaju u posebne vrste podataka o ličnosti.

Lični podaci prikupljeni u okviru obavljanja kupovine preko našeg ONLINE shop-a čuvaju se 10 godina od dana kupovine. Lični podaci prikupljeni u preostalim slučajevima čuvaju se dok postoji potreba za njihovom obradom, kao i saglasnost subjekta obrade podataka.

Prikupljeni podaci se obrađuju i čuvaju isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni, sa čime je subjekt obrade podataka upoznat prilikom dostavljanja podataka. Takvi podaci neće biti korišćeni u neke druge svrhe.

KTP Store ne prikuplja lične podatke od osoba mlađih od 18 godina, uz postojanje namere. Ukoliko KTP Store utvrdi da u svom posedu ima lične podatke takvih osoba, odmah po saznanju će tražiti saglasnost roditelja.

Podaci se čuvaju u okviru baze podataka kojom upravlja KP Store. Posetilac sajta samostalno unosi podatke prilikom kupovine na sajtu.

PRAVA SUBJEKTA OBRADE PODATAKA

Svaki subjekt obrade podataka, u skladu sa važećim propisima, poseduje najmanje prava koja su navedena u nastavku. Pored navedenih prava subjekt obrade podataka poseduje i druga prava koja su mu garantovana važećim propisima.

Pravo da bude informisan

Svaki subjekt obrade podataka, koji je KTP-u dostavio lične podatke, ima pravo na informaciju i pristup podacima koje o njemu KTP i obrađuje.

Pravo na ispravak netačnih ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je KTP-u dostavio lične podatke, ima pravo na ispravak netačnih podataka koje o njemu KTP čuva i obrađuje.

Pravo na brisanje ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je KTP-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka koje KTP o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na ograničavanje obrade

Svaki subjekt obrade podataka, koji je KTP-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva ograničavanje obrade svih ličnih podataka koje KTP Store o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na izveštavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade

KTP je obavezan da obavesti subjekta obrade o preduzetim merama u pogledu njegovog zahteva za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Svaki subjekt obrade podataka, koji je KTP-u dostavio lične podatke, ima pravo na prigovor u slučaju da se sa njegovim ličnim podacima postupa suprotno ovoj Politici privatnosti i važećim propisima.

TREĆE STRANE

Ukoliko nastane potreba da KTP treba da dostavi lične podatke trećoj strani, a sa kojom je u ugovornom odnosu, KTP će u tom ugovoru obavezati tu ugovornu stranu da primenjuje važeće propise i politiku privatnosti KTP Store-a. U slučaju da postoji zakonska obaveza, KTP će dostaviti lične podatke trećem licu ukoliko dobije zahtev koji ispunjava zakonom propisane uslove.

POVREDA BEZBEDNOSTI PODATAKA

KTP Store ima odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Uprkos tome, ne može se u potpunosti garantovati bezbednost od svih potencijalnih opasnosti. Prema pravilima KTP , pristup ličnim podacima imaju samo osobe koje u cilju obavljanja posla moraju da znaju te podatke i u obavezi su da čuvaju tajnost tih podataka.

U slučaju incidenta, KTP ima politiku reagovanja i obaveštavanja i ustanovljen tim za incidente, koji će odmah preduzeti odgovarajuće korake i izvršiti proceduru za postupanje u slučaju incidenta.

„KOLAČIĆI“ (COOKIES) I VIDŽETI ZA DRUŠTVENE MREŽE

Web stranice KTP Store-a koriste tzv. „kolačiće“ da vas razlikuju od drugih korisnika na našim web sajtovima. Sajt KTP mogu da sadrže aplikacije za deljenje preko društvenih mreža, kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+ dodaci.

IZMENA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

KTP Store zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. KTP Store će sve promene ove Politike privatnosti objaviti na svom sajtu na adresi ktp.rs

KONTAKT

Da biste izmenili svoje podatke, ispravili ih ili izbrisali, ili ako imate neka druga pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: info@ktp.rs